ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 4. august 2024 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!
 

24.04.24:

GRÅDIGHED

En af mine kunder var igår i Danske Bank med 14 gl pengesedler, i alt 280,- kr. Dem ønskede han ombytte til nugældende sedler. Han blev informeret om at der skulle betales kr. 50,- for optælling af sedlerne. Det accepterede han og bad om at få pengene udbetalt. Det kunne ikke lade sig gøre, pengene skulle indsættes på en konto og det ville koste yderligere 50,- kr.  i gebyr. Han forlod lokalet, forhåbentlig for sidste gang.

Det er uhyrligt at staten tillader bankerne denne grådighed, selv gemmer Danmarks Nationalbank sig bag låste døre, tilliden til danske kroner svinder ind dag for dag. Mon det er et politisk ønske om at indføre euroen ad bagvejen, eller ønsket om at fjerne kontanter, og indføre total overvågning af borgerne? Mon ikke det er et brud på lov og ret og internationale aftaler, at man ikke vil indløser sine egne sedler? Ja jeg spørger bare.  

 


Konditioner for køb på internetauktion hos ebuy.dk:

1. Alle online auktioner afholdes efter gældende dansk lovgivning om fjernsalg med 14 dages returret for private købere. Køber betaler selv returneringsomkostninger ved en eventuel fortrydelse og skal sende varen tilbage til afsender inden yderligere 14 dage efter fortrydelsesretten er gjort gældende. Spekulative varer herunder blandt andet guld- og sølvbarrer er ikke omfattet af fortrydelsesretten - ligeledes er guld/sølvmønter og andre genstande af ædelmetal hvor budsummen ligger tæt på metalværdien heller ikke omfattet af fortrydelsesretten. Købte effekter indenfor denne kategori, skal derfor afregnes inden 8 dage efter auktionen. Købere der driver handel med købte genstande er ikke omfattet af loven om fjernsalg og har derfor ikke fortrydelsesret. Effekter der er købt ved fremmøde i en af vore forretninger er ikke omfattet af nogen form for returret.
 
2. Alle effekter sælges i den stand som de er og forefindes i på tidspunktet for hammerslaget. Der er ikke nødvendigvis gjort opmærksom på alle fejl og mangler. Ebuy.dk garanterer ikke for funktionaliteten for de solgte genstande, dette gælder f.eks. for ure og elektroniske genstande.
 
3. Effekter sælges af ebuy.dk for egen eller fremmed regning og der gøres ikke opmærksom på hvem rekvirenten er medmindre dette er ønsket af denne og dette er godkendt af ebuy.dk
 
4. Effekterne er katalogiseret efter bedste evne og overbevisning. Effekterne anses for at være ægte og autentiske såfremt andet ikke er nævnt.
 
5. ebuy.dk forbeholder sig ret til at udelukke bydere der byder uden at aftage det købte.
 
6. Bydere der er højestbydende ved auktionens slutning anses som endelig køber, medmindre de benytter sig af deres fortrydelsesret.
 
7. ebuy.dk kan standse, annullere eller udsætte igangværende auktioner til enhver tid. ebuy.dk forbeholder sig retten til at hjemkøbe varer på sælgers vegne. F.eks. for at opnå en aftalt mindstepris.
 
8. Ligesom i enhver anden forretning, er det naturligvis tilladt for personale at købe og sælge på auktionerne.
 
9. Alle bud afgives i danske kroner (DKK). Ved flere ens bud gælder reglen "først i tid først i ret" - dvs. det først afgivne bud er gældende ved flere ens afgivne højeste bud.
 
10. Af højeste bud betales der 10% i salær til ebuy.dk. Budsum og salær er et beløb som indeholder moms i henhold til de særlige regler om moms af brugte genstande - denne moms kan ikke fratrækkes. Der betales desuden et HÅNDTERINGSGEBYR på kr. 25,- pr. solgt auktionslot. Effekterne sælges ab Århus. Vi påtager os i de fleste tilfælde at sende effekterne til køber mod betaling af forsendelsesomkostninger, spedition, forsikring og eventuelt ekspeditionsgebyr. Al forsendelse sker for køberens regning og risiko.
 
11. Afgift til Copy-Dan. Ifølge dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves et følgeretsvederlag på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Dette vederlag skal betales HVER GANG et kunstværk videresælges og beløbet tilfalder kunstneren, som har fået betalt én gang for sit værk da han solgte det første gang. Er kunstneren død tilfalder beløbet hans arvinger. Følgeretsvederlaget opkræves hos køber af ebuy.dk på vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Genstande som er pålagt betaling af denne form for AFGIFT er angivet med følgende tekst: Der skal betales 5% til Copy-Dan af denne vare. Beløbet beregnes af hammerslagsprisen og tillægges 25% i salær.
 
12. Ebuy.dk sælger alle genstande ab vore lokaler. Forsendelse, emballering m.v. er en ydelse der betales særskilt til os efter købers ønske og denne omkostning er IKKE en del af auktionsprisen, men et tilbud køber kan acceptere ved betaling af det af os foreslåede beløb - idet køber frit kan aftale transport til sig med andre transportører efter eget ønske.  Ebuy.dk kan således ikke drages til ansvar for skader forvoldt på købte varer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser, udover den erstatning som varen har kostet på auktionen inklusive salær. Ebuy.dk tegner forsikring på alle forsendelser som er en del af forsendelsesomkostningerne.
 
13. Betales købesum, forsendelsesomkostninger m.m. ikke inden 14 dage efter at ebuy.dk har afsendt afregningsbilag til køber, er ebuy.dk berettiget til at annullere handlen og bortsælge det købte til anden side. For professionelle købere kan ebuy.dk afkræve køber ethvert herved opstået tab.
 
14. Risikoen for effekten overgår til højestbydende samtidig med hammerslaget, hvorimod ejendomsretten ikke overgår til højestbydende før købesum og eventuelle tillæg er betalt.
 
15. slettet af censuren.
 
16. slettet af censuren.
 
17. Nærværende konditioner fremgår af vor hjemmeside og ved sin tilmelding som byder har man accepteret disse. Ret til ændringer af konditionerne forbeholdes.
 

Konditioner for salg på internetauktion hos ebuy.dk:
 
1. Indleverede genstande sælges for højeste bud på auktionerne, mindstepriser accepteres kun ved "køb nu" genstande med faste salgspriser. Undtagelsesvis kan der sættes mindstepriser på dyrere genstande, men i så fald beregner vi 5% ekstra i sælgersalær.
 
2. Da køber har 14 dage til at betale og ydermere har 14 dages returret fra modtagelsen af det købte - vil udbetaling af provenue tidligst ske ca. 5 uger efter auktionen.
 
3. For ethvert salg beregner vi os 10% af hammerslagsprisen samt et håndteringsgebyr på 25,- kr pr. hammerslag. Såfremt der forudbetales a conto betaling beregner vi os dog forhøjet sælgersalær på 15% af hammerslagsprisen.
 
4. Genstande der ikke bliver aftaget af køber bliver sat på auktion igen, uden yderligere omkostninger for sælger.
 
5. Når vi har fotograferet, registreret o.s.v. en genstand kan den ikke trækkes tilbage uden betaling af omkostninger i form af salær. Efter at der er budt på varen kan den ikke mere trækkes tilbage fra auktionen. Såfremt sælger måtte ønske dette kan han selv hjemkøbe effekten mod at godtgøre ebuy.dk hele det tabte salær (både køber og sælgersalær) samt gebyrer. Autobud på egne effekter er ikke tilladt og blive slettet uden varsel.
 
6. Uanset forannævnte forbeholder ebuy.dk sig dog retten til at annullere en auktion efter hammerslag har fundet sted.

7. Såfremt man byder på sine egne varer og får hammerslag, er man pligtig til at erstatte ebuy.dk det fulde tabte salær, både køber og sælgersalær samt gebyrer.
 
8. ebuy.dk er underlagt EU-direktiv Directive of Administrative Cooperation version 7 (DAC7). Vi har derfor pligt til at indberette oplysninger til SKAT, såfremt du samlet har solgt for mere end 2.000,- euro eller har solgt mere end 30 emner i løbet af et kalenderår. Læs mere på Skat.dk
 
9. Alle data behandles i overensstemmelse med GDPR.